Privacy Policy

1.    Inleiding

Wijkvereniging ‘t Hooiland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wijkvereniging ‘t Hooiland houdt zich aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:
•    persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, zoals beschreven in deze Privacy policy;
•    de verwerking van persoonsgegevens beperken tot die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
•    vragen om toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
•    passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
•    geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij nodig voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt;
•    op de hoogte zijn van de rechten en plichten omtrent persoonsgegevens en deze respecteren.
Als Wijkvereniging ‘t Hooiland zijn wij verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, vragen heeft kunt u contact met ons op nemen via de contactgegevens onder aan dit document.

2.    Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Wijkvereniging ‘t Hooiland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
•    Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijkvereniging ’t Hooiland de volgende persoonsgegevens vragen:
•    Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.
Persoonsgegevens worden door Wijkvereniging ‘t Hooiland opgeslagen gedurende de periode dat men aangemeld is.

3.    Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Wijkvereniging ‘t Hooiland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
•    Informeren van het lid;
•    Het innen van contributie.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
•    Aanmelding als lid bij Wijkvereniging ‘t Hooiland
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Wijkvereniging ‘t Hooiland de volgende persoonsgegevens vragen:
•    Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens.
Persoonsgegevens worden door Wijkvereniging ’t Hooiland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode, gedurende de periode dat men lid is van Wijkvereniging ‘t Hooiland en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

4.    Verstrekking aan derden
Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij de nodige afspraken om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

5.    Bewaartermijn

 Wijkvereniging ’t Hooiland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6.    Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.
Alle personen die namens Wijkvereniging ‘t Hooiland van persoonlijke gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
•    We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op ons systeem;
•    We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
•    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
•    Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

7.    Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
U heeft altijd het recht uw eerdere toestemming tot gegevensverwerking in te trekken.

8.    Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover rechtstreeks contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

9.    Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

10.    Contactgegevens

Wijkvereniging ’t Hooiland

info@hethooiland.nl